Cao đẳng » Lịch thi & kiểm tra

TT Nhóm  Tên môn học Phòng  Giờ thi Ngày thi giữa kỳ Ngày thi cuối kỳ Giáo viên giảng dạy
1 Nhóm 1 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 201 + 211 15h00 11/10/2017 23/10/2017 HỒNG HỮU VÂN
2 Nhóm 2 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 402 + 401 15h00 11/10/2017 23/10/2017 NGUYỄN MẠNH HÀ
3 Nhóm 3 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 501 + 503 15h00 11/10/2017 23/10/2017 HOÀNG VĂN NAM
4 Nhóm 4 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 201 + 211 15h00 12/10/2017 24/10/2017 HỒNG HỮU VÂN
5 Nhóm 5 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 402 + 401 15h00 12/10/2017 24/10/2017 NGUYỄN MẠNH HÀ
6 Nhóm 6 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 501 + 503 15h00 12/10/2017 24/10/2017 PHẠM VĂN MỄ
7 Nhóm 7 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 201 + 401 10h00 12/10/2017 24/10/2017 PHẠM VĂN MỄ
8 Nhóm 1 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 201 + 211 15h00 8/11/2017 15/11/2017 HỒNG HỮU VÂN
9 Nhóm 2 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 402 + 401 15h00 8/11/2017 15/11/2017 PHẠM VĂN MỄ
10 Nhóm 3 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 501 + 503 15h00 8/11/2017 15/11/2017 HOÀNG VĂN NAM
11 Nhóm 4 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 201 + 211 15h00 9/11/2017 16/11/2017 HỒNG HỮU VÂN
12 Nhóm 5 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 402 + 401 15h00 9/11/2017 16/11/2017 NGUYỄN MẠNH HÀ
13 Nhóm 6 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 501 + 503 15h00 9/11/2017 16/11/2017 PHẠM VĂN MỄ
14 Nhóm 7 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 201 + 401 10h00 9/11/2017 16/11/2017 PHẠM VĂN MỄTin tức - thông báo mới nhất
Tại sao phải học Bậc Cao Đẳng tại TDTU
Bậc Cao Đẳng
Thông báoT.K.Biểu
Lịch thiThông tin việc làm
Trung tâm
Thông tin việc làm