Thông tin cần biết » Quy định - Quy chế

Theo kế hoạch đào tạo, Phòng đào tạo sẽ thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp TCCN (một năm thường tổ chức 2 đợt thi TN : tháng 8 và tháng 12)
Học sinh các khóa cũ đã dự thi TN nhưng chưa đạt nộp đơn đăng kí dự thi tốt nghiệp trước thời hạn ôn thi tốt nghiệp 1 tháng.

1. Thông báo danh sách học sinh đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp dự kiến
Phòng đào tạo thông báo danh sách học sinh đủ điều kiện thi tốt nghiệp dự kiến. Dữ liệu sẽ được công bố trực tiếp xuống từng lớp và công bố trên mạng để HS đối chiếu và phản hồi.

2. Nhận phản hồi của học sinh
Thời hạn để học sinh phản hồi kết quả danh sách dự thi tốt nghiệp là 7 ngày kể từ ngày Phòng đào tạo thông báo danh sách dự kiến thi tốt nghiệp. Phòng đào tạo sẽ tiếp nhận đơn phản hồi của học sinh, kiểm tra và đề xuất điều chỉnh nếu có.

3. Thành lập hội đồng xét dự thi tốt nghiệp
Căn cứ dữ liệu đã được hiệu chỉnh hoàn tất, phòng lập hội đồng xét điều kiện dự thi Tốt nghiệp theo Qui chế học vụ Trung cấp chuyên nghiệp số 654/TĐT-THCN ban hành ngày 04/09/2007 và Qui chế học vụ sửa đổi (nếu có).

4. Công bố danh sách học sinh đủ điều kiện thi tốt nghiệp
Căn cứ biên bản xét điều kiện dự thi Tốt nghiệp đã được phê duyệt, Phòng tổng hợp thành danh sách học sinh được dự thi Tốt nghiệp và công bố cho học sinh. Nhận phản hồi của học sinh (nếu có).

5. Học sinh đủ điều kiện thi tốt nghiệp dự thi tốt nghiệp theo thông báo của phòng đào tạoTin tức - thông báo mới nhất
Tại sao phải học Bậc Cao Đẳng tại TDTU
Bậc Cao Đẳng
Thông báoT.K.Biểu
Lịch thiThông tin việc làm
Trung tâm
Thông tin việc làm