Trung cấp 3 năm » Lịch thi & kiểm tra
Lịch thi: 

STT Thứ Ngày học Giờ thi  Môn  Số lượng  Phòng học 
1 2 10/10/2016 13h30 TOÁN  6 Phòng tuyển sinh 
14h45 LÝ  1 Phòng tuyển sinh 
3 3 11/10/2016 13h30 VĂN  6 Phòng tuyển sinh 
14h45 HOÁ  4 Phòng tuyển sinh 

Danh sách thi:

STT LỚP  MHS Họ Tên Môn đăng ký học Tổng
môn  học 
Toán Hóa Văn
1 14CN3 14CN0017 Ngô Sĩ Hiếu X   X X 3
2 14CN3 14CH0004 Huỳnh Văn Định     X   1
3 14CN3 14CN0016 Phạm Văn Hiếu X   X X 3
4 15CN3 15CN100051 Nguyễn Lê Khánh Duy X X X X 4
5 14CV3 14CV1003 Lê Thế  Trường  X     X 2
6 14CN3 14CN1004 Ngô Lê Thái  Thông  X     X 2
7 14CD3 14CD1602 Phạm Văn  Trừ  X     X 2Tin tức - thông báo mới nhất
Tại sao phải học Bậc Cao Đẳng tại TDTU
Bậc Cao Đẳng
Thông báoT.K.Biểu
Lịch thiThông tin việc làm
Trung tâm
Thông tin việc làm