Công đoàn Trường » Giới thiệu
(13/09/2013)

 BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN MỞ RỘNG LẦN 1:

 
STT
HỌ VÀ TÊN
CHỨC VỤ
PHỤ TRÁCH CÔNG VIỆC
1
Vũ Phạm Tín
 
Chủ tịch công đoàn
Phụ trách chung
Đảm bảo việc thực hiện đúng cam kết của người lao động, cùng với chính quyền giải quyết các vi phạm cam kết. Phụ trách  quan hệ đối ngoại
2
ThS.Đỗ Thị Hoa Quyên
 
P.chủ tịch công đoàn
Phụ trách tài chính, phó ban nữ công, phụ trách công tác chính trị tư tưởng
 
3
ThS.Huỳnh Tấn Đệ
 
Uỷ ban kiểm tra
Phụ trách công tác thi đua, hành chánh tổng hợp, công tác tổ chức công đoàn, chính sách công đoàn.
 
4
Nguyễn Thị Ngọc Hiền
 
UVBCH
Trưởng ban nữ công, Phụ trách công tác tuyên truyền- hoạt động xã hội, Thư ký.
 
 


Tin tức - thông báo mới nhất
Tại sao phải học Bậc Cao Đẳng tại TDTU
Bậc Cao Đẳng
Thông báoT.K.Biểu
Lịch thiThông tin việc làm
Trung tâm
Thông tin việc làm