Trung cấp 2 năm » Công tác tốt nghiệp
File đính kèm:
2070618064815-Mẫu đơn đăng ký thi tốt nghiệp bậc Trung cấp.docx
1. Điều kiện dự thi tốt nghiệp
a) Đã hoàn tất chương trình học và có điểm tổng kết của tất cả các học phần phải đạt 5.0 điểm trở lên.
b) Không trong thời gian bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập có thời hạn trở lên và không  bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
c) Vẫn còn số lần và quỹ thời gian được dự thi tốt nghiệp tuân theo quy chế đào tạo ở mục 4
2. Đối tượng được dự thi tốt nghiệp
a) Học sinh trung cấp 2 năm (Khối lớp 16C) và trung cấp 3 năm (Khối lớp 15C)  có đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp theo mục 1 ở trên
b) Học sinh trung cấp 2 năm (Khối lớp 15C) và trung cấp 3 năm (Khối lớp 14C) có đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp theo mục 1  nhưng chưa tham dự thi hoặc đã thi trượt tốt nghiệp ở các đợt thi trước thì nộp đơn đăng ký dự thi tốt nghiệp (theo mẫu đính kèm) theo thời gian Trường thông báo bên dưới để Trường đưa vào danh sách xét dự thi tốt nghiệp theo từng đợt thi.
3. Các môn thi tốt nghiệp: gồm 03 môn thi là Chính trị  - Lý thuyết nghề - Thực hành nghề
4. Thời gian tối đa để học sinh hoàn thành chương trình đào tạo
a) Thời gian tối đa để học sinh hoàn thành các học phần trong chương trình học:
- 04 năm đối với chương trình đào tạo trung cấp 02 năm;
- 05 năm đối với chương trình đào tạo trung cấp 03 năm.
b) Thời gian tối đa để học sinh hoàn thành các môn thi tốt nghiệp: 03 năm tính từ ngày kết thúc kỳ thi tốt nghiệp lần thứ nhất và số lần dự thi lại môn thi tốt nghiệp có điểm dưới 5.0 là không quá 03 lần.
5. Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp năm 2018
-   Đợt thi tháng 8.2018: dành cho các đối tượng được dự thi tốt nghiệp thuộc mục 2, ngoại trừ học sinh trung cấp 03 năm thuộc các ngành Điện lạnh (lớp 15CL103); Điện công nghiệp và dân dụng (lớp 15CD103); Thiết kế đồ họa (lớp 15CH103) và ngành Quản lý bán hàng siêu thị (lớp 15CS103).
-   Đợt thi tháng 9.2018: dành riêng cho học sinh trung cấp 03 năm của các ngành Điện lạnh (lớp 15CL103); Điện công nghiệp và dân dụng (lớp 15CD103); Thiết kế đồ họa (lớp 15CH103) và ngành Quản lý bán hàng siêu thị (lớp 15CS103).
-   Đợt thi tháng 12.2018: dành cho tất cả đối tượng được dự thi tốt nghiệp thuộc mục 2
STT Nội dung Đợt tháng 8.2018 Đợt thi tháng 9.2018 Đợt tháng 12.2018
5.1 Nhận đơn đăng ký dự thi tốt nghiệp
a  Đối tượng nộp đơn Học sinh trung cấp 2 năm (Khối lớp 15C) và trung cấp 3 năm (Khối lớp 14C) có đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp theo mục 1 ở trên nhưng chưa tham dự thi hoặc đã thi trượt tốt nghiệp   Học sinh trung cấp 2 năm (Khối lớp 15C) và trung cấp 3 năm (Khối lớp 14C) có đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp theo mục 1 ở trên nhưng chưa tham dự thi hoặc đã thi trượt tốt nghiệp
b Nhận đơn - Từ ngày 11/6 đến ngày 30/6/2018 tại Phòng 010 (liên hệ cô Hiền)   - Từ ngày 24/9 đến ngày 31/10/2018  tại Phòng 010 (liên hệ cô Hiền)
5.2 Xét dự thi tốt nghiệp - Công bố danh sách dự kiến và phản hồi: từ ngày 16/7 đến ngày 21/7/2018
- Công bố danh sách chính thức dự thi và phân bố phòng thi: từ ngày 1/8/2018
- Công bố danh sách dự kiến và phản hồi: từ ngày 4/9 đến ngày 8/9/2018
- Công bố danh sách chính thức dự thi và phân bố phòng thi: từ ngày 19/9/2018
- Công bố danh sách dự kiến và phản hồi: từ ngày 5/11 đến ngày 10/11/2018
- Công bố danh sách chính thức dự thi và phân bố phòng thi: từ ngày 21/11/2018
5.3 Đóng lệ phí tốt nghiệp - Từ ngày 16/7 đến ngày 27/7/2018 tại Phòng trực trước cổng trường (liên hệ cô Mai) - Từ ngày 4/9 đến ngày 14/9/2018 tại Phòng trực trước cổng trường (liên hệ cô Mai) - Từ ngày 5/11 đến ngày 16/11/2018 tại Phòng trực trước cổng trường (liên hệ cô Mai)
5.4 Thi tốt nghiệp -  Ngày 16/8 và ngày 17/8/2018 -  Ngày 27/9 và ngày 28/9/2018 - Ngày 6/12 và ngày 7/12/2018
5.5 Chấm thi -  Từ ngày 20/8 đến ngày 31/8/2018 -  Từ ngày 1/10 đến ngày 6/10/2018 -Từ ngày 10/12 đến ngày 14/12/2018
5.6 Kết quả thi và xét tốt nghiệp - Công bố kết quả thi, danh sách xét tốt nghiệp dự kiến và nộp đơn phúc khảo: từ ngày 4/9 đến ngày 8/9/2018
- Chấm phúc khảo: từ ngày 10/9 đến ngày 14/9/2018
- Công bố kết quả chấm phúc khảo: từ ngày 17/9/2018
- Công bố danh sách chính thức tốt nghiệp: 18/9/2018
- Công bố kết quả thi, danh sách xét tốt nghiệp dự kiến và nộp đơn phúc khảo: từ ngày 10/10/2018 đến ngày 16/10/2018
- Chấm phúc khảo: từ ngày 18/10 đến ngày 22/10/2018
- Công bố kết quả chấm phúc khảo: từ ngày 23/10/2018
- Công bố danh sách chính thức tốt nghiệp: 25/10/2018
- Công bố kết quả thi, danh sách xét tốt nghiệp dự kiến và nộp đơn phúc khảo: từ ngày 17/12 đến ngày 21/12/2018
- Chấm phúc khảo: từ ngày 24/12 đến ngày 26/12/2018
- Công bố kết quả chấm phúc khảo: từ ngày 27/12/2018
- Công bố danh sách chính thức tốt nghiệp: 28/12/2018
5.7 Thời gian ôn thi - Tổ chức ôn thi 1 lần duy nhất cho đợt thi tốt nghiệp trong năm 2018
- Thời gian ôn thi dự kiến cho đợt thi tháng 8 và tháng 12.2018: từ ngày 16/7 đến ngày 29/7/2018, xem chi tiết lịch ôn thi trên website từ ngày 5/7/2018.
- Thời gian ôn thi tốt nghiệp dự kiến cho đợt thi tháng 10.2018: từ ngày 4/9 đến ngày 14/9/2018, xem chi tiết lịch ôn thi trên website từ ngày 28.8.2018
5.8 Nội dung ôn thi - Xem chi tiết nội dung ôn thi trên website từ ngày 10/7/2018
5.9 Lệ phí tốt nghiệp - Lệ phí thi tốt nghiệp:   
   + Môn Chính trị: 250.000 đồng
   + Môn Lý thuyết nghề, Thực hành nghề: 350.000 đồng/môn
- Lệ phí folder tốt nghiệp, bảng điểm, bằng tốt nghiệp: 60.000đ/học sinh
 
 
6. Công nhận tốt nghiệp và đánh giá xếp loại tốt nghiệp
6.1. Công nhận tốt nghiệp
a)  Kết quả thi tốt nghiệp từng môn đạt từ 5.0 điểm trở lên;
b)  Không trong thời gian bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập có thời hạn trở lên và không  bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
c)  Đã hoàn tất nghĩa vụ đóng học phí, lệ phí có liên quan cho Trường.
d)  Đối với học sinh đã có bằng tốt nghiệp THPT: đảm bảo văn bằng đầu vào THPT là hợp pháp.
e) Đối với học sinh đã có chưa có bằng tốt nghiệp THPT: ngoài 03 môn thi tốt nghiệp thuộc mục 3 ở trên, học sinh phải thi đạt thêm 03 môn thuộc khối kiến thức văn hóa được quy định trong chương trình.
6.2. Điểm đánh giá xếp loại tốt nghiệp
ĐTN = ĐTBHP + ĐTBTN
2
 
Trong đó:
+ ĐTN: Điểm đánh giá xếp loại tốt nghiệp
+ ĐTBHP: Điểm trung bình chung toàn khóa học
+ ĐTBTN: Điểm trung bình các 3 môn thi tốt nghiệp
6.3. Xếp loại tốt nghiệp: căn cứ vào điểm đánh giá xếp loại tốt nghiệp mục 6.2 ở trên
a) Các mức xếp loại tốt nghiệp:
Xếp loại tốt nghiệp Điểm đánh giá xếp loại tốt nghiệp
Xuất sắc Từ 9.0 đến 10.0
Giỏi Từ 8.0 đến 8.9
Khá Từ 7.0 đến 7.9
Trung bình khá Từ 6.0 đến 6.9
Trung bình Từ 5.0 đến 5.9
 
b) Học sinh có điểm xếp loại tốt nghiệp đạt từ “Giỏi trở lên” và không có môn thi tốt nghiệp nào phải thi lại sẽ bị giảm đi một mức xếp loại nếu:
- Có tổng số đơn vị học trình của các học phần phải học lại/thi lại vượt quá 10% so với tổng số đơn vị học trình quy định cho toàn khóa học (Không tính học phần điều kiện và các học phần được miễn trừ);
- Bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên trong thời gian học tập tại Trường;
c) Học sinh có môn thi lại tốt nghiệp thì xếp loại tốt nghiệp như sau:
- Thi lại tốt nghiệp 01 môn được xếp loại tốt nghiệp cao nhất là loại Khá;
- Thi lại tốt nghiệp 02 môn hoặc 01 môn thi lại 02 lần được xếp loại tốt nghiệp cao nhất là loại Trung bình khá;
- Các trường hợp thi lại tốt nghiệp không thuộc 02 trường hợp trên thì xếp loại tốt nghiệp cao nhất là loại Trung bình.Tin tức - thông báo mới nhất
Tại sao phải học Bậc Cao Đẳng tại TDTU
Bậc Cao Đẳng
Thông báoT.K.Biểu
Lịch thiThông tin việc làm
Trung tâm
Thông tin việc làm