Trung cấp 3 năm » Lịch thi & kiểm tra
Thứ Ngày Lớp Sĩ số Môn Kiểm tra
1 tiết
Thời gian làm bài Giám thị
Lần HK
Hai 13/11 12B3 39 1 I 45’ 15g20 Đoàn Văn Lượng
Năm 16/11 12B1 39 Hình học 1 I 45’ 14g40 Nguyễn Thị Thủy
Năm 16/11 12B2 44 Hình học 1 I 45’ 13g00 Nguyễn Thị Thủy
Năm 16/11 12B3 39 Địa 1 I 45’ 14g40 Lê Xuân Quyến
22/11 12B1 39 Địa 2 I 45’ 14g40 Lương Ngọc Tuấn
22/11 12B2 44 Địa 2 I 45’ 13g00 Lương Ngọc Tuấn
22/11 12B3 39 Văn 3 I 90’ 14g40 Nguyễn Thị Kim Oanh
Năm 23/11 12B1 39 Sử 2 I 45’ 13g00 Nguyễn Văn Giáp
Năm 23/11 12B2 44 Sử 2 I 45’ 14g40 Nguyễn Văn Giáp
Sáu 24/11 12B3 39 Sử 2 I 45’ 14g40 Nguyễn Văn Giáp
Hai 27/11 12B3 39 Hóa 2 I 45’ 13g40 Phạm Thị Kim Chiêu
Hai 27/11 12B1 39 2 I 45’ 13g00 Bùi Quang Đạt
Hai 27/11 12B2 44 2 I 45’ 14g40 Bùi Quang Đạt
Ba 28/11 12B1 39 Văn 3 I 90’ 14g40 Trần Thị Bích Thủy
Ba 28/11 12B2 44 Văn 3 I 90’ 13g00 Trần Thị Bích Thủy
29/11 12B1 39 Hóa 2 I 45’ 13g00 Phạm Thị Kim Chiêu
29/11 12B2 44 Hóa 2 I 45’ 14g40 Phạm Thị Kim Chiêu
Năm 30/11 12B1 39 Đại số
Hình học
2 I 45’
45’
14g40 Nguyễn Thị Thủy
Năm 30/11 12B2 44 Đại số
Hình học
2 I 45’
45’
13g00 Nguyễn Thị Thủy
Năm 30/11 12B3 39 Đại số
Hình học
2 I 45’
45’
13g00 Lê Hoàng Thanh Trúc
 


Tin tức - thông báo mới nhất
Tại sao phải học Bậc Cao Đẳng tại TDTU
Bậc Cao Đẳng
Thông báoT.K.Biểu
Lịch thiThông tin việc làm
Trung tâm
Thông tin việc làm