Trung cấp chuyên nghiệp 2 năm » Thời khóa biểu
File đính kèm:
2220316121048-TB 09.2016 - Danh sách chia nhóm 15A006 - 15A106 - 15A206 đợt tháng 3.pdf
Phòng đào tạo thông báo lịch học lớp Anh văn 0, Anh văn 1, Anh văn 2 – Đợt 2 – Tháng 3/2016 của bậc Trung cấp chuyên nghiệp như sau:

A.  LỚP BỔ SUNG KIẾN THỨC ANH VĂN 0

1. Đối tượng học:
        -  Học sinh đã học hoàn tất lớp  Anh văn 0 và có kết quả “KHÔNG ĐẠT đã đăng ký học lại Anh văn 0 (danh sách đính kèm)
        -  Học sinh có kết quả kiểm tra Anh văn đầu dưới 50 điểm đã đăng ký học Anh văn 0 (danh sách đính kèm)

2.  Thời khóa biểu học:
Lớp Tổng tiết Thứ Ca Tuần Phòng Số tuần học Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Giáo viên
15A006 30 7 7h15
-
10h40
30-32,34,36-39 502 8 26/3/2016 28/5/2016 T. Thanh
 
 
B. LỚP TRẢ NỢ ANH VĂN 1

1. Đối tượng học:
        -  Học sinh đã học hoàn tất lớp  Anh văn 0 – ở các nhóm 15A001 à 15A005  có kết quả “ĐẠT (danh sách đính kèm)
        -  Học sinh có kết quả kiểm tra Anh văn đầu vào từ 50 đến 74 điểm (danh sách đính kèm)
 
2.  Thời khóa biểu học:
 
Lớp Tổng tiết Thứ Ca Tuần Phòng Số tuần học Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Giáo viên
15A106 60 7 7h15
-
10h40
30-32,34,36-46 501 15 26/3/2016 16/7/2016 C. Hòa
 
 
C. LỚP TRẢ NỢ ANH VĂN 2 + LỚP CHÍNH KHÓA ANH VĂN 2
1. Đối tượng học:
        -  Học sinh nhóm 14A110 có kết quả “Đạt” Anh văn 1 được xếp vào lớp chính khóa Anh văn 2 (danh sách đính kèm)
        -  Học sinh đã học Anh văn 2 và có kết quả “Không đạt” đã đăng ký học trả nợ.

2.  Thời khóa biểu học:
Lớp Tổng tiết Thứ Ca Tuần Phòng Số tuần học Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Giáo viên
15A206 60 4 3,4 31-42 208 12 30/3/2016 15/6/2016 C. Linh
 
 


Tin tức - thông báo mới nhất
Hỗ trợ tuyển sinh
Thông tin việc làm