Trung cấp chuyên nghiệp 3 năm » Thời khóa biểu

1/ Thời gian học: từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, bắt đầu học ngày 18/9/2017 và kết thúc (dự kiến) ngày 26/4/2018

2/ Địa điểm học: 98 Ngô Tất Tố, Phường 19, Quận Bình Thạnh

3/ Lịch học

Lớp Giờ học Phòng Hai Ba Năm Sáu
12B1 13g00 – 14g50 207 Lý – Q. Đạt Đia – N. Tuấn Toán – T. Đông Sử - V. Giáp Sinh – B. Hạnh
15g05 – 16g25 Toán – T. Đông Văn – B. Thủy Hóa – K. Chiêu   Văn – B. Thủy
12B2 13g00 – 14g50 209 Toán – T. Đông Văn – B. Thủy Hóa – K. Chiêu   Văn – B. Thủy
15g05 – 16g25 Lý – Q. Đạt Đia – N. Tuấn Toán – T. Đông Sử - V. Giáp Sinh – B. Hạnh
12B3 13g00 – 14g50 206 Hóa – K. Chiêu Toán – T Thủy Văn – N. Tuấn Toán – T. Thủy Sử - V. Giáp
15g05 – 16g25 Lý – V. Lượng Sinh – B. Hạnh Văn – N. Tuấn Địa – X. Quyến  Tin tức - thông báo mới nhất
Hỗ trợ tuyển sinh
Thông tin việc làm