Cao đẳng » Thông báo
1. Đối tượng đăng ký:
- Tất cả học sinh - sinh viên đã tham gia học và kiểm tra/thi nhưng có kết quả là "Không đạt" môn. HSSV vắng học, vắng kiểm tra sẽ không được đăng ký học ở đợt học này.
2. Kế hoạch tổ chức đợt 1 - Tháng 4/2018
- Danh mục môn đăng ký: tất cả các môn còn nợ ở các học kỳ trước học kỳ cuối cùng. 
- Thời gian đăng ký: đến hết ngày 30/3/2018 tại Phòng 010 (gặp cô Hiền)
- Thời gian đóng tiền: từ ngày 9/4/2018 đến hết ngày 18/4/2018 tại Phòng trực trước cổng trường (gặp cô Mai)
- Lịch học dự kiến: từ ngày 2/5 đến ngày 3/6/2018 (xem chi tiết lịch học trên website)
3. Kế hoạch tổ chức đợt 2 - Tháng 6/2018
- Danh mục môn đăng ký: tất cả các môn còn nợ ở học kỳ cuối cùng. 
- Thời gian đăng ký: từ ngày 4/6/2018 đến hết ngày 8/6/2018 tại Phòng 010 (gặp cô Hiền)
- Thời gian đóng tiền: từ ngày 13/6/2018 đến hết ngày 20/6/2018 tại Phòng trực trước cổng trường (gặp cô Mai)
- Lịch học dự kiến: từ ngày 25/6 đến ngày 15/7/2018 (xem chi tiết lịch học trên website)


Tin tức - thông báo mới nhất
Tại sao phải học Bậc Cao Đẳng tại TDTU
Bậc Cao Đẳng
Thông báoT.K.Biểu
Lịch thiThông tin việc làm
Trung tâm
Thông tin việc làm