Trung cấp chuyên nghiệp 2 năm » Điểm thi tốt nghiệp
TT Mã số HS Họ  Tên Lớp/ nhóm Môn phúc khảo Kết quả sau
 phúc khảo
1 12C0008H Nguyễn Hoàng  Duy 12CH1 Chính trị 3.5
2 13CK2103 Trần Thị Thanh Thiện 13CK1 Chính trị 4.5
3 13CN2026 Phạm Thanh Phong 13CN1 Chính trị 3.5
4 11C0088B Võ Thanh  Giang 11CB1 Lý thuyết tổng hợp 3.5
5 13CK2103 Trần Thị Thanh Thiện 13CK1 Lý thuyết tổng hợp 4
6 12C027FM Huỳnh Vũ Phong 12CFCM Thực hành chuyên ngành 4.0
7 11C0040F Nguyễn Thị Ánh  Phúc 11CF1 Thực hành chuyên ngành 2.5
8 12C0099F Trần Ngọc Bích Trâm 12CF1 Thực hành chuyên ngành 4
9 12C0093F Trần Nguyễn Thủy Tiên 12CF1 Thực hành chuyên ngành 4Tin tức - thông báo mới nhất
Hỗ trợ tuyển sinh
Thông tin việc làm