Cao đẳng » Thời khóa biểu
File đính kèm:
2150118032611-Danh sách lớp Tiếng Anh 0 - Nhóm 17A013.xlsx.pdf
3150118032611-Danh sách lớp Tiếng Anh 1 - Nhóm 17A102 đến 17A107.pdf
4150118032611-Danh sách lớp Tiếng Anh 2 - Nhóm 17A201 đến 17A202.pdf
TT Môn học Tên lớp Số tiết Thứ  Ca Tuần học Phòng  Số tuần học Ngày
bắt đầu
Ngày
 kết thúc
Giáo viên giảng dạy
1 Tiếng Anh 0 17A013 45 4 1,2 21-23; 26-31 211 9 24/1/2018 04/4/2018 Hoàng Khắc Huy
2 Tiếng Anh 1 17A102 75 5 1,2 21-23; 26-37 304 15 25/1/2018 17/5/2018 Lê Minh Phương Thủy
3 Tiếng Anh 1 17A103 75 3 3,4 21-23; 26-37 301 15 23/1/2018 15/5/2018 Nguyễn Chính Thuận 
4 Tiếng Anh 1 17A104 75 4 1,2 21-23; 26-33; 35-38 302 15 24/1/2018 23/5/2018 Lê Minh Thanh
5 Tiếng Anh 1 17A105 75 4 1,2 21-23; 26-33; 35-38 304 15 24/1/2018 23/5/2018 Đỗ Thị Hoa Quyên
6 Tiếng Anh 1 17A106 75 5 1,2 21-23; 26-37 208 15 25/1/2018 17/5/2018 Nguyễn Chính Thuận 
7 Tiếng Anh 1 17A107 75 5 1,2 21-23; 26-37 211 15 25/1/2018 17/5/2018 Lê Minh Thanh
8 Tiếng Anh 2 17A201 75 5 1,2 21-23; 26-37 303 15 25/1/2018 17/5/2018 Phạm Thị Hòa
9 Tiếng Anh 2 17A202 75 4 1,2 21-23; 26-33; 35-38 207 15 24/1/2018 23/5/2018 Lê Minh Phương Thủy
Lưu ý:
1/ HSSV xem danh sách lớp học Tiếng Anh ở file đính kèm
2/ Tuần 21: bắt đầu từ ngày 22/1/2018


Các bài viết khác:
Tin tức - thông báo mới nhất
Tại sao phải học Bậc Cao Đẳng tại TDTU
Bậc Cao Đẳng
Thông báoT.K.Biểu
Lịch thiThông tin việc làm
Trung tâm
Thông tin việc làm