Cao đẳng » Thông báo


1. Đối tượng xét học vụ

STT Bậc Khối lớp Kỳ xét học vụ
1 Cao đẳng 176 Học vụ năm 1
2 Cao đẳng 15N Học vụ năm 3
3 Trung cấp 2  năm 175 Học vụ năm 1
4 Trung cấp 2  năm
+
Trung cấp 3 năm
16C Học vụ năm 2
5 Trung cấp 3 năm 15C Học vụ năm 3
 

2. Thời gian đào tạo tối đa được trích từ Quy chế đào tạo  

STT Bậc Khối lớp Thời gian đào tạo tối đa
1 Cao đẳng 176   Thời gian tối đa để hoàn thành chương trình học và thi tốt nghiệp: 6 năm tính từ thời điểm nhập học
2 Cao đẳng 15N  - Thời gian tối đa để hoàn thành chương trình học: 5 năm tính từ thời điểm nhập học
 - Thời gian tối đa để hoàn thành các môn thi tốt nghiệp: 4 năm tính từ ngày kết thúc kỳ thi tốt nghiệp lần thứ 1.
3 Trung cấp 2  năm 175  Thời gian tối đa để hoàn thành chương trình học và thi tốt nghiệp: 4 năm tính từ thời điểm nhập học
4 Trung cấp 2 năm 16C  - Thời gian tối đa để hoàn thành chương trình học: 4 năm tính từ thời điểm nhập học
 - Thời gian tối đa để hoàn thành các môn thi tốt nghiệp: 3 năm tính từ ngày kết thúc kỳ thi tốt nghiệp lần thứ 1 và số lần dự thi lại tốt nghiệp không quá 3 lần.
5 Trung cấp 3 năm 15C, 16C  - Thời gian tối đa để hoàn thành chương trình học: 5 năm tính từ thời điểm nhập học
 - Thời gian tối đa để hoàn thành các môn thi tốt nghiệp: 3 năm tính từ ngày kết thúc kỳ thi tốt nghiệp lần thứ 1 và số lần dự thi lại tốt nghiệp không quá 3 lần.
 

3. Hình thức xét học vụ
3.1. Điều chỉnh tiến độ học (ở lại lớp) khi HSSV thuộc các diện sau:
- HSSV có điểm trung bình chung năm học hoặc điểm trung bình chung tích lũy từ 4.0 đến 4.9;
- Các học phần chưa hoàn thành (còn nợ môn học) có tổng số trên 25 đơn vị học trình (Không áp dụng đối với HSSV khối lớp 176,175)
- Lưu ý:
   + HSSV bị buộc điều chỉnh tiến độ học phải hoàn thành tất cả các học phần chưa đạt yêu cầu mới được Trường xem xét cho học tiếp các học phần tiếp theo.
   + Thời gian điều chỉnh tiến độ học vẫn được tính vào thời gian tối đa để hoàn thành chương trình học theo Quy chế đào tạo.

3.2. Buộc thôi học khi HSSV thuộc các diện sau:
- HSSV có điểm trung bình chung năm học hoặc điểm trung bình chung tích lũy dưới 4.0;
- Bị kỷ luật ở mức buộc thôi học theo quy định của Trường.
- Đã hết quỹ thời gian tối đa để hoàn thành chương trình hoặc đã hết số lần được dự thi tốt nghiệp theo Quy chế đào tạo nhưng điểm thi tốt nghiệp vẫn chưa đạt yêu cầu.

4. Kế hoạch xét học vụ

STT Nội dung công việc Khối lớp
15C, 15N, 16C
Khối lớp
175,176
1 Công bố kết quả xét học vụ dự kiến (trên website, cổng thông tin, bảng tin,…) 16/7/2018 15/8/2018
2 HSSV/Ngành/Giáo viên chủ nhiệm phản hồi kết quả xét học vụ dự kiến 16/7 – 21/7/2018 15/8-24/8/2018
3 Phòng đào tạo thông báo kết quả sau phản hồi danh sách xét học vụ đến HSSV/Ngành/Giáo viên chủ nhiệm 30/7/2018 30/8/2018
4 Công bố kết quả xét học vụ chính thức 1/8/2018 5/9/2018
 

 
Tin tức - thông báo mới nhất
Tại sao phải học Bậc Cao Đẳng tại TDTU
Bậc Cao Đẳng
Thông báoT.K.Biểu
Lịch thiThông tin việc làm
Trung tâm
Thông tin việc làm